Koji su dokazi da je zgrada legalna?

Činjenica da je objekt komasacijom ili nekim drugim postupkom upisan u katastar i gruntovnicu ne znači da je objekt zakonit. Mnogo je objekata koji su upisani u katastar i gruntovnicu te spojeni na komunalnu infrastrukturu, a da ne ispunjavaju uvjete zakonitosti jer su građeni bez odgovarajuće dozvole ili nisu usklađeni sa parametrima dozvole.

Dokazom da je zgrada zakonita prema Zakonu o prostomom uređenju i gradnji, Zakonu o postupanju i uvjetima građnja radi poticanja ulaganja i Zakonu o postupanju smatraju se svi akti izdani za građenje, uporabu ili ozakonjenje (“legalizaciju”) zgrade izdani na temelju tih zakona, ili na temelju ranije važećih zakona koji su uređivali upravno područje gradnje te akti i dokumenti propisani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji kojima se nezakonito izgrađena zgrada izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom.

Dokazi da je zgrada zakonita:

Akti za građenje

 •  građevinska dozvola,
 •  rešenje o uvjetima građenja,
 •  potvrda glavnog projekta,
 •  rešenje za građenje,
 •  građevna dozvola,
 •  lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje,
 •  građevna dozvola za jednostavne građevine,
 •  rješenje o uvjetima uređenja prostora;

Akti za uporabu

 • uporabna dozvola,
 • završno izvješće nadzornog inženjera,
 • uvjerenje za uporabu,
 • potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu,
 • dozvola za upotrebu;

Akti za ozakonjenje

 • rješenje o izvedenom stanju (izdano na temelju Zakona o postupanju),
 • rješenje o izvedenom stanju (izdano na temelju ZPUG-a),
 • potvrda izvedenog stanja;

Akti i dokumenti kojima se nezakonito izgrađena zgrada izjednačava sa zakonito izgrađenom

 • uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave iz članka 330. stavka 2. ZPUG-a da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine,
 • uvjerenje upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva iz članka 330. stavka 3. ZPUG-a da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. godine,

Dokumenti iz članka 332. stavka 1. ZPUG-a

 • projekt prema kojemu je građena ili snimku postojećeg stanja građevine,
 • preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situaciju) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici,
 • dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija građevine provedena u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo ili Ministarstva kulture (ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo),

Dokumenti iz članka 332. stavka 2. ZPUG-a

 • potvrda da je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništen ili da je nedostupan uslijed prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja,
 • snimka postojećeg stanja građevine i
 • preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici.

Dokumenti iz članka 332, stavka 3. ZPUG·a

 • snimka postojećeg stanja,
 • preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građavnoj čestici i
 • dokaz da je građevina kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja u smislu Zakona o područjima posebne skrbi