Legalizacija_zgrada

Adrese ureda za prostorno uređenje i gradnju

Adrese ureda koji obavljaju poslove izdavanja rješenja o izvedenom stanju (legalizacija), lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja za građenje, uporabnih dozvola i dr.

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Adresa: Europska avenija 11, Osijek
Tel: 031/ 221-811
Fax: 031/ 221-810
Pročelnik: Ranko Radunović, dipl.ing.arh.
———
Ispostava Beli Manastir
Adresa: Trg slobode 32
Tel: 031/ 496-421
———
Ispostava Donji Miholjac
Adresa: Vukovarska 1
Tel: 031/ 496-441
———
Ispostava Đakovo
Adresa: Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 10
Tel: 031/496-461
———
Ispostava Našice
Adresa: Pejačevićev trg 7
Tel: 031/ 496-451
———
Ispostava Valpovo
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV 1
Tel: 031/ 496-431
———
GRAD OSIJEK
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Adresa: Šetalište kardinala Franje Šepera 12, Osijek
Tel: 031/ 321-330
Fax: 031/ 215-677
Pročelnik: Krunoslav Plećaš, dipl.ing.građ.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Adresa: Županijska 9, Vukovar
Tel: 032/ 492-033
Fax: 032/ 492-090
Pročelnica: Silvana Tvrz dipl.ing.građ.
———
Upravni odjel u Županji
Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 18, Županja
Tel: 032/ 826-307
Fax: 032/ 826-309
Pomoćnica pročelnice: Vesna Brčić, dipl.iur.
———
Upravni odjel u Iloku
Adresa: Trg Nikole Iločkoga 13, Ilok
Tel: 032/ 590-102
Fax: 032/390-108
Pomoćnica pročelnice: Vesna Brčić, dipl.iur.
———
Upravni odjel u Otoku
Adresa: Vladimira Nazora 1/I kat, Otok
Tel: 032/ 340-055, 032/ 340-056
Fax: 032/340-057
Pomoćnica pročelnice: Vesna Brčić, dipl.iur.
———
GRAD VINKOVCI
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Adresa: Bana Jelačića 1, Vinkovci
Tel: 032/ 493-314
Fax: 032/ 493-312
Pročelnica: Mandica Sanković, dipl.ing.arh.

GRAD VUKOVAR

Upravni odjel za uređenje grada, gospodarenje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar
Tel: 032/ 456-561
Fax: 032/ 456-580
Pročelnica: Lidija Kiš, dipl.iur.

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Adresa: Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod
Tel: 035/ 448-589
Fax: 035/ 448-592
Pročelnica: Dunja Magaš, dipl.ing.građ.
———
Ispostava Nova Gradiška
Adresa: Trg kralja Tomislava 1/1, Nova Gradiška
Tel: 035/ 217-303
Fax: 035/ 364-964
Voditelj ispostave: Zorislav Trobić dipl.ing.
———
GRAD SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Adresa: Vukovarska 1, Slavonski Brod
Tel: 035/ 217-080
Fax: 035/ 217-067
Privremeni pročelnik: Damir Klaić, dipl.ing.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Adresa: Županijska 7, Požega
Tel: 034/ 290-272
Fax: 034/ 290-233
Pročelnica: Branka Kuba, dipl.oec.
———
Ispostava Pakrac
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac
Tel: 034/ 440-419
Fax: 034/ 511-076
Voditeljica ispostave: Snježana Delač, ing.građ.
———
GRAD POŽEGA
nadležnost prenesena na Požeško-slavonsku županiju

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša
Adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
Tel: 033/ 638-130
Fax: 033/ 722-465
Pročelnica: Iva Šarić Srzić, dipl.ing.građ.
———
Ispostava Slatina
Adresa: Trg Sv. Josipa 10, Slatina
Tel: 033/ 401-490
———
Ispostava Orahovica
Adresa: Franje Gavrančića 6, Orahovica
Tel: 033/ 673-789
Fax: 033/ 673-144
———
GRAD VIROVITICA
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
Tel: 033/ 638-885
Fax: 033/ 743-137
Pročelnica: Vesna Tot, dipl.ing.arh.

Adrese ureda u ostalim županijama potražite na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Vodič za legalizaciju bespravne građevine

Ministarstvo graditeljstva izdalo je Vodič za legalizaciju bespravne građevine:

Preuzmite PDF Vodič_za_legalizaciju_bespravne_građevine.pdf

Iz sadržaja:
• Što se smatra bespravnom građevinom
• Što se dobiva legalizacijom
• Koje građevine se mogu legalizirati
• Koje građevine se ne mogu legalizirati
• Postupak legalizacije
• 4 skupine (kategorije) zgrada
• Što je geodetski snimak što je kopija katastarskog plana
• Cijena koštanja kopija katastarskih planova
• Što je arhitektonski snimak izvedenog stanja
• Što je snimak izvedenog stanja
• Tko izrađuje dokumentaciju
• Koliko košta izrada dokumentacije
• Kome se predaje zahtjev
• Upravna pristojba
• Do kada se može predati zahtjev
• Kako dalje teče postupak legalizacije
• Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
• Što je naknada, kako se izračunava način plaćanja
• Na koji se račun plaća naknada
• Kome idu sredstva naknade
• Žalba na utvrđeni iznos naknade
• Rješenje o izvedenom stanju
• Žalba na rješenje
• Ne rješavanje predmeta u roku
• Vodni i komunalni doprinos
• Što je vodni doprinos i kome se plaća
• Kako se obračunava
• Što je komunalni doprinos i kome se plaća
• Adrese županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta i rješenja za građenje

Komunalni doprinosi u Osječko-baranjskoj županiji

Obračun komunalnog doprinosa vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11). Jedinične cijene komunalnog doprinosa određuju jedinice lokalne samouprave.

U nastavku prenosimo cijene komunalnog doprinosa u Osječko-baranjskoj županiji.
Pripadnost zoni i cijenu komunalnog doprinosa radi moguće promjene podataka potrebno je provjeriti u jedinici lokalne samouprave (grad, općina).

Više…

Koji su dokazi da je zgrada legalna?

Činjenica da je objekt komasacijom ili nekim drugim postupkom upisan u katastar i gruntovnicu ne znači da je objekt zakonit. Mnogo je objekata koji su upisani u katastar i gruntovnicu te spojeni na komunalnu infrastrukturu, a da ne ispunjavaju uvjete zakonitosti jer su građeni bez odgovarajuće dozvole ili nisu usklađeni sa parametrima dozvole.

Dokazom da je zgrada zakonita prema Zakonu o prostomom uređenju i gradnji, Zakonu o postupanju i uvjetima građnja radi poticanja ulaganja i Zakonu o postupanju smatraju se svi akti izdani za građenje, uporabu ili ozakonjenje (“legalizaciju”) zgrade izdani na temelju tih zakona, ili na temelju ranije važećih zakona koji su uređivali upravno područje gradnje te akti i dokumenti propisani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji kojima se nezakonito izgrađena zgrada izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom.

Dokazi da je zgrada zakonita: Više…

UPUTE ZA LEGALIZACIJU, uvjeti i postupak legalizacije

Što se može legalizirati?

 • zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Što se neće moći legalizirati?

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi na području koje je prostornim planom uređenja općine, grada i velikog grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom, koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva, određeno kao:

 • površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
 • planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade izgrađene u koridoru prometne građevine za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
 • planirani ili istraženi koridori i površine komunikacijskih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
 • površine javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija, osim nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama koje su u skladu s tom namjenom,
 • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja koje su u skladu s tom namjenom,
 • područje posebne zaštite voda – zona sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju,
 • eksploatacijsko polje mineralne sirovine, osim zgrada izgrađenih na eksploatacijskom polju nafte, plina ili geotermalnih voda.

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi:

 • unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
 • na području upisanom u listu svjetske baštine UNESCO-a,
 • na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda – pravne osobe za upravljanje vodama (u daljnjem tekstu: Hrvatske vode).

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako je izgrađena:

 • na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
 • kao privremeni objekt (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.)

Što treba priložiti zahtjevu za legalizaciju?

A) ZA ZAHTJEVNU ZGRADU – zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
 • tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
 • izjava o ispunjavanju bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti
 • za zgradu javne namjene izjave o ispunjavanju bitnog zahtjeva sigurnosti u korištenju i zaštite od požara

B) ZA MANJE ZAHTJEVNU ZGRADU – zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²:

 • tri primjerka geodetskog snimka odnosno kopije katastarskog plana sa evidentiranom zgradom
 • tri primjerka snimke izvedenog stanja

 C) ZA JEDNOSTAVNU ZGRADU – zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²:

 • tri primjerka geodetskog snimka odnosno kopije katastarskog plana sa evidentiranom zgradom
 • iskaz površina i obračunske veličine zgrade
 • foto dokumentacija
 • iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade

 D) ZA POMOĆNU ZGRADU – koja je u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m²:

Naknade i troškovi za ozakonjenje:

U postupku izdavanje rješenje o izvedenom stanju, podnositelj snosi troškove za:

 • geodetski snimak ako građevina nije evidentirana u katastru,
 • arhitektonski snimak izvedenog stanja odnosno snimak izvedenog stanja,
 • elaborat o dokazu mehaničke otpornosti i stabilnosti za zahtjevnu zgradu,
 • komunalni doprinos,
 • vodni doprinos,
 • naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.  (Excel tabliza za izračun)

Obrasci zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

LEGALIZACIJA zahtjev – Grad OSIJEK.pdf
LEGALIZACIJA zahtjev – Županija OSJEČKO-BARANJSKA.pdf

Procjena troškova legalizacije

Kroz sljedeći obrazac zatražite procjenu svih troškova legalizacije: