UPUTE ZA LEGALIZACIJU, uvjeti i postupak legalizacije

Što se može legalizirati?

 • zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Što se neće moći legalizirati?

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi na području koje je prostornim planom uređenja općine, grada i velikog grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom, koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva, određeno kao:

 • površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
 • planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade izgrađene u koridoru prometne građevine za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
 • planirani ili istraženi koridori i površine komunikacijskih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
 • površine javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija, osim nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama koje su u skladu s tom namjenom,
 • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja koje su u skladu s tom namjenom,
 • područje posebne zaštite voda – zona sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju,
 • eksploatacijsko polje mineralne sirovine, osim zgrada izgrađenih na eksploatacijskom polju nafte, plina ili geotermalnih voda.

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi:

 • unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
 • na području upisanom u listu svjetske baštine UNESCO-a,
 • na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda – pravne osobe za upravljanje vodama (u daljnjem tekstu: Hrvatske vode).

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako je izgrađena:

 • na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
 • kao privremeni objekt (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.)

Što treba priložiti zahtjevu za legalizaciju?

A) ZA ZAHTJEVNU ZGRADU – zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
 • tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
 • izjava o ispunjavanju bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti
 • za zgradu javne namjene izjave o ispunjavanju bitnog zahtjeva sigurnosti u korištenju i zaštite od požara

B) ZA MANJE ZAHTJEVNU ZGRADU – zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²:

 • tri primjerka geodetskog snimka odnosno kopije katastarskog plana sa evidentiranom zgradom
 • tri primjerka snimke izvedenog stanja

 C) ZA JEDNOSTAVNU ZGRADU – zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²:

 • tri primjerka geodetskog snimka odnosno kopije katastarskog plana sa evidentiranom zgradom
 • iskaz površina i obračunske veličine zgrade
 • foto dokumentacija
 • iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade

 D) ZA POMOĆNU ZGRADU – koja je u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m²:

Naknade i troškovi za ozakonjenje:

U postupku izdavanje rješenje o izvedenom stanju, podnositelj snosi troškove za:

 • geodetski snimak ako građevina nije evidentirana u katastru,
 • arhitektonski snimak izvedenog stanja odnosno snimak izvedenog stanja,
 • elaborat o dokazu mehaničke otpornosti i stabilnosti za zahtjevnu zgradu,
 • komunalni doprinos,
 • vodni doprinos,
 • naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.  (Excel tabliza za izračun)

Obrasci zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

LEGALIZACIJA zahtjev – Grad OSIJEK.pdf
LEGALIZACIJA zahtjev – Županija OSJEČKO-BARANJSKA.pdf

Procjena troškova legalizacije

Kroz sljedeći obrazac zatražite procjenu svih troškova legalizacije:

 

[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]