Pitanja i odgovori

Napomena: Provjeriti aktualne zakone i propise!

Legalizacija

Koji su dokazi da je zgrada legalna (zakonita)?

Činjenica da je objekt komasacijom ili nekim drugim postupkom upisan u katastar i gruntovnicu ne znači da je objekt zakonit. Mnogo je objekata koji su upisani u katastar i gruntovnicu te spojeni na komunalnu infrastrukturu, a da ne ispunjavaju uvjete zakonitosti jer su građeni bez odgovarajuće dozvole ili nisu usklađeni sa parametrima dozvole.

Zakon o gradnji (NN 153/2013)
Članak 136. (Pravne posljedice uporabne dozvole):

(1) Izgrađena građevina, odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda UPORABNA DOZVOLA.

Članak 174.

Za građevine upisane u zemljišnu knjigu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i za građevine za koje je katastarski ured nadležnom sudu do tog dana poslao dokumente propisane posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu nadležni sud, na zahtjev vlasnika građevine, u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priložen akt za uporabu građevine koja je upisana u zemljišnoj knjizi, odnosno koja se u istu upisuje, uz navođenje naziva i oznake tog akta, odnosno uz navođenje oznake potvrde nadležnoga upravnog tijela da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu.

Vlasnik građevine uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže odgovarajući akt za uporabu građevine, odnosno potvrdu nadležnoga upravnog tijela da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu.

Stavljanjem zabilježbe iz stavka 1. ovoga članka nadležni sud istodobno po službenoj dužnosti briše zabilježbu iz zemljišne knjige da građevinska i/ili uporabna dozvola nije priložena, ako takva zabilježba postoji.

Članak 175.

(1) Akt za uporabu građevine u smislu članka 174. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona je svaki akt za uporabu građevine, akt kojim je građevina ozakonjena te akt, odnosno dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom, izdan, odnosno pribavljen na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Akti za uporabu građevine su uporabna dozvola, potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije i dozvola za upotrebu.

(3) Akti za ozakonjenje su rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja.

(4) Akti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom su uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. i uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.

(5) Dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom su dokumenti iz članka 332. stavaka 1., 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.).

(6) Akti i dokumenti iz stavka 1. ovoga članka smatraju se uporabnom dozvolom u smislu ovoga Zakona.

Uporabna dozvola

Za građenje građevine potrebna je građevinska dozvola ili drugi akt kojim se dozvoljava građenje i ako postoji takav akt, građevina je legalno izgrađena, ali za početak korištenja, obavljanja djelatnosti, upis u katastar i slično potrebna je UPORABNA dozvola za sve zgrade bez obzira na godinu građenja.

Završena zgrada za koju je doneseno Rješenje o izvedenom stanju u postupku legalizacije, smatra sezgradom za koju je izdana građevinska dozvola i uporabna dozvola.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva.

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole prilažu se:

 • fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta,
 • podaci o sudionicima u gradnji,
 • pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,
 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine,
 • izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom (ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt),
 • geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova,
 • izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju (ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt) i
 • energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.

Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine, u svrhu utvrđivanja da li je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom.Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove izvedene na temelju građevinske dozvole izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:

 • je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija,
 • je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, u pogledu ispunjava temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom,
 • je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom i
 • su privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta dovedeno u uredno stanje.
Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove izvedene na temelju glavnog projekta izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:
 • je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija,
 • je građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom,
 • građevina svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu (ne odnosi se na izdavanje uporabne dozvole za radove na završavanju zgrade, odnosno dijela zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu.).
Uporabna dozvola za određene građevine:

Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.

Za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. tijelo graditeljstva može na zahtjev stranke, umjesto uporabne dozvole, izdati uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.
Uz zahtjev za izdavanje navedene uporabne dozvole prilaže se građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt. Dozvola se izdaje ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu namjene, vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličine građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru. Dozvola se može izdati i za dio građevine. Važno je napomenuti da se postupci započeti prije stupanja na snagu Zakona o gradnji za izdavanje akta za uporabu za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. do 1.listopada 2007. mogu dovršiti po novom Zakonu o gradnji ako se tome ne protivi podnositelj zahtjeva.
Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.

Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a vrijeme izgradnje takve građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva.
Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole prilažu se:
1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. dokazi kojima se raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.
Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi

Građevina izgrađena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi ili propisa o područjima posebne državne skrbi smatra se izgrađenom, odnosno rekonstruiranom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako tijelo graditeljstva za tu građevinu izda uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi.
Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se:
1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. dokaz da je građenje, rekonstrukcija, obnova, odnosno sanacija građevine provedena u sklopu provedbe propisa o obnovi ili propisa o područjima posebne državne skrbi (ugovor o kreditu, ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo).
Uporabna dozvola za takvu građevinu izdaje se nakon provedenog očevida na licu mjesta ako su uz zahtjev priloženi propisani dokumenti.
Uporabna dozvola za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

Građevina koju je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako tijelo graditeljstva za tu građevinu izda uporabnu dozvolu za građevinu kupljenu u svrhu stambenog zbrinjavanja.
Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se:
1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. potvrda Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama kojom se potvrđuje da je građevina kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja.
Uporabna dozvola za takvu građevinu izdaje se nakon provedenog očevida na licu mjesta ako su uz zahtjev priloženi propisani dokumenti.
Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Građevina čija je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništena zbog prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako tijelo graditeljstva za tu građevinu izda uporabnu dozvolu za građevinu čiji je akt za građenje uništen.
Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole prilaže se:1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. dokaze kojima raspolaže da je građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt uništen ili nedostupan.
Uporabna dozvola za takvu građevinu izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:
1. je akt za građenje uništen i da je uništena arhiva tijela graditeljstva zbog prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja,
2. se akt za građenje ne nalazi u drugom nadležnom arhivu,
3. je akt za građenje bio izdan i
4. su uz zahtjev priloženi propisani dokumenti.

Prije izdavanja uporabne dozvole provodi se očevid na licu mjesta.

Kako dokazati da je kuća građena prije 1968. godine?

Prema zakonu o gradnji (NN 153/13), članak 184.

Građevina izgrađena do 15. veljače 1968.

(1) Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole.

(2) Vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže:

1. kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i

2. dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.

(4) Tijelo graditeljstva vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza.

 

Zgrada je građena 70-80-ih godina i upisana je u katastar, da li je legalna?

Činjenica da je objekt komasacijom ili nekim drugim procesom upisan u katastar i gruntovnicu ne znači da je objekt zakonit. Mnogo je objekata koji su upisani u katastar i gruntovnicu te spojeni na komunalnu infrastrukturu, a da ne ispunjavaju uvjete zakonitosti jer su građeni bez odgovarajuće dozvole ili nisu usklađeni sa parametrima dozvole.

Uporabna dozvola je konačan akt koji nedvojbeno potvrđuje legalnost objekta. Ipak kako većina objekata u Hrvatskoj tu dozvolu još uvijek nema tada je bitno da postoji odgovarajući akt za građenje (Građevinska dozvola, Potvrda glavnog projekta, Rješenje o uvjetima građenja itd.), te da je objekt izgrađen i korišten u skladu sa tim aktom. Važno je pri tome naglasiti da posjedovanje dozvole za građenje i usklađenost sa istom nije uvjet za legalnost za objekte izgrađene prije 18.2.1968.

Objekti izgrađeni prije 15. veljače 1968. podliježu Zakonu o Općoj legalizaciji i kao takvi smatraju se zakoniti te da posjeduju uporabnu dozvolu.

Objekti izgrađeni na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se dozvoljava građenje izdanog prije 19. lipnja 1991., tretiraju se kao da imaju Uporabnu dozvolu. Drugim riječima njihova dozvola za građenje ima status Uporabne dozvole

Za sve objekte izgrađene na temelju dozvola za građenje izdanih između 20. lipnja 1991. i 01. listopada. 2007. nadležno upravno tijelo na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine izdaje Uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

Za konkretan slučaj nadležan je ured državne uprave za graditeljstvo. Nanajbliži ured potražite na stranici
http://www.arhitekti-hka.hr/hr/korisni-linkovi/uredi-drzavne-uprave/ispostave-ureda/

Koji su uvjeti za mogućnost legalizacije zgrade?

 • da je zgrada vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), ili je do 21. lipnja 2011. evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.
 • da su zgradi izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi do 21. lipnja 2011. (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže,
 • da se ne nalazi u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
 • da se ne nalazi na planiranom ili istraženom koridoru i površini prometnih, energetskih, komunikacijskih i vodnih građevina,
 • da se ne nalazi na površini javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija,
 • da se ne nalazi na izdvojenom građevinskom području izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja
 • da se ne nalazi na području posebne zaštite voda – zoni sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju,
 • da se ne nalazi na eksploatacijskom polju mineralne sirovine,
 • da se ne nalazi unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske,
 • da se ne nalazi na području upisanom u listu svjetske baštine UNESCO-a,
 • da se ne nalazi na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru,
 • da na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade, na pročelju koje se nalazi na međi nema otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
 • da nije izgrađena kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.).

Više informacija potražite u članku LEGALIZACIJA: uvjeti i postupak legalizacije

Detaljnije o legalizaciji: ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Koji se troškovi pojavljuju u procesu legalizcije bespravno sagrađenih objekata?

U postupku legalizacije pojavljuju se troškovi za:

1. Geodetski snimak ako zgrada nije evidentirana u katastru
2. Arhitektonski snimak izvedenog stanja odnosno snimak izvedenog stanja
3. Dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti za zahtjevnu zgradu
4. Komunalni doprinos – može se plaćati sa odgodom i u ratama
5. Vodni doprinos – može se plaćati sa odgodom i u ratama
6. Naknada za ozakonjenje- može se plaćati u ratama

 

Kroz sljedeći obrazac naručite besplatnu procjenu svih troškova legalizacije:

 

[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]

Građenje

Dali mi je potrebna dozvola za izgradnju dvorišne zgrade na mjestu gdje je ruševna građevina istih dimenzija?

U ovom slučaju radi se o rekonstrukciji postojeće zgrade i dozvola je potrebna.
Potrebno je izraditi glavni projekt na osnovu kojeg se ishodi građevinska dozvola.
Za pojedine slučajeve jednostavnih građevina vrijedi Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima. Važno je napomenuti da se u svim slučajevima mora poštovati prostorni plan.

Uporabna dozvola

Za građenje građevine potrebna je građevinska dozvola ili drugi akt kojim se dozvoljava građenje i ako postoji takav akt, građevina je legalno izgrađena, ali za početak korištenja, obavljanja djelatnosti, upis u katastar i slično potrebna je UPORABNA dozvola za sve zgrade bez obzira na godinu građenja.

Završena zgrada za koju je doneseno Rješenje o izvedenom stanju u postupku legalizacije, smatra sezgradom za koju je izdana građevinska dozvola i uporabna dozvola.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva.

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole prilažu se:

 • fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta,
 • podaci o sudionicima u gradnji,
 • pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,
 • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine,
 • izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom (ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt),
 • geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova,
 • izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju (ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt) i
 • energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.

Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine, u svrhu utvrđivanja da li je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom.Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove izvedene na temelju građevinske dozvole izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:

 • je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija,
 • je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, u pogledu ispunjava temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom,
 • je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom i
 • su privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta dovedeno u uredno stanje.
Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove izvedene na temelju glavnog projekta izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:
 • je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija,
 • je građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom,
 • građevina svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu (ne odnosi se na izdavanje uporabne dozvole za radove na završavanju zgrade, odnosno dijela zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu.).
Uporabna dozvola za određene građevine:

Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.

Za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. tijelo graditeljstva može na zahtjev stranke, umjesto uporabne dozvole, izdati uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.
Uz zahtjev za izdavanje navedene uporabne dozvole prilaže se građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt. Dozvola se izdaje ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu namjene, vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličine građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru. Dozvola se može izdati i za dio građevine. Važno je napomenuti da se postupci započeti prije stupanja na snagu Zakona o gradnji za izdavanje akta za uporabu za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. do 1.listopada 2007. mogu dovršiti po novom Zakonu o gradnji ako se tome ne protivi podnositelj zahtjeva.
Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.

Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a vrijeme izgradnje takve građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva.
Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole prilažu se:
1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. dokazi kojima se raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.
Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi

Građevina izgrađena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi ili propisa o područjima posebne državne skrbi smatra se izgrađenom, odnosno rekonstruiranom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako tijelo graditeljstva za tu građevinu izda uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi.
Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se:
1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. dokaz da je građenje, rekonstrukcija, obnova, odnosno sanacija građevine provedena u sklopu provedbe propisa o obnovi ili propisa o područjima posebne državne skrbi (ugovor o kreditu, ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo).
Uporabna dozvola za takvu građevinu izdaje se nakon provedenog očevida na licu mjesta ako su uz zahtjev priloženi propisani dokumenti.
Uporabna dozvola za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

Građevina koju je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako tijelo graditeljstva za tu građevinu izda uporabnu dozvolu za građevinu kupljenu u svrhu stambenog zbrinjavanja.
Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se:
1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. potvrda Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama kojom se potvrđuje da je građevina kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja.
Uporabna dozvola za takvu građevinu izdaje se nakon provedenog očevida na licu mjesta ako su uz zahtjev priloženi propisani dokumenti.
Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Građevina čija je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništena zbog prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako tijelo graditeljstva za tu građevinu izda uporabnu dozvolu za građevinu čiji je akt za građenje uništen.
Uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole prilaže se:1. kopija katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i
2. dokaze kojima raspolaže da je građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt uništen ili nedostupan.
Uporabna dozvola za takvu građevinu izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:
1. je akt za građenje uništen i da je uništena arhiva tijela graditeljstva zbog prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja,
2. se akt za građenje ne nalazi u drugom nadležnom arhivu,
3. je akt za građenje bio izdan i
4. su uz zahtjev priloženi propisani dokumenti.

Prije izdavanja uporabne dozvole provodi se očevid na licu mjesta.

Koji su koraci u izgradnji ili rekonstrukciji stambenog objekta?

Ukratko, koraci od ideje do useljenja za stambenu zgradu su sljedeći:

1. Provjera prava građenja, vlasništvo parcele: katastar, gruntovnica
2. Lokacijska informacija – Provjera uvjeta iz prostornog plana: ured državne uprave
3. Glavni projekt: projektant
4. Geodetski projekt: ovlašteni geodet
5. Izdavanje Građevinske dozvole
6. Plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa
7. Građenje
8. Nakon završetka gradnje, Završno izvješće nadzornog inženjera: projektant
9. Tehnički pregled
10. Energetski certifikat: ovlašteni certifikator
11. Izdavanje uporabne dozvole
12. Upis građevine u katastar i gruntovnicu: geodet

 

Želim podijeliti građevinsku parcelu na više manjih, što mi je potrebno?

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/2013):

Uvjeti parcelacije

Članak 160.

(1) Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s:

 1. lokacijskom dozvolom
 2. rješenjem o utvrđivanju građevne čestice
 3. građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina
 4. urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice, odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1:1000 ili 1:2000
 5. prostornim planom uređenja grada, odnosno općine i generalnim urbanističkim planom u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave na temelju članka 171. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno
 6. granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama.

(2) Parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja nije dopuštena.

Članak 161.

(1) Parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta može se, osim u skladu s aktima i planovima iz članka 160. stavka 1. ovoga Zakona, provoditi i u skladu sa:

 1. svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojemu ovim Zakonom nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja
 2. rješenjem o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 3. sudskom presudom o utvrđivanju prava vlasništva zemljišta.

(2) Parcelacija izgrađenog građevinskog zemljišta može se, osim u skladu s aktima i planovima iz članka 160. stavka 1. ovoga Zakona, provoditi i u svrhu spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada.

(3) Članak 160. stavak 1. ovoga Zakona ne odnosi se na parcelaciju građevinskog zemljišta kojom se međusobno usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi u okviru izrade geodetskog projekta.

Koju dokumentaciju je potrebno imati na gradilištu?

Prema članku 135. Zakona o gradnji (NN 153/2013):

Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati:

 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu
 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača
 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova
 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera
 5. građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona
 6. izvedbeni projekt ako je to propisano ovim Zakonom ili ugovoreno
 7. izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano
 8. građevinski dnevnik
 9. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom
 10. elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta i
 11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.