Koji su uvjeti za mogućnost legalizacije zgrade?

 • da je zgrada vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), ili je do 21. lipnja 2011. evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.
 • da su zgradi izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi do 21. lipnja 2011. (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže,
 • da se ne nalazi u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
 • da se ne nalazi na planiranom ili istraženom koridoru i površini prometnih, energetskih, komunikacijskih i vodnih građevina,
 • da se ne nalazi na površini javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija,
 • da se ne nalazi na izdvojenom građevinskom području izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja
 • da se ne nalazi na području posebne zaštite voda – zoni sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju,
 • da se ne nalazi na eksploatacijskom polju mineralne sirovine,
 • da se ne nalazi unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske,
 • da se ne nalazi na području upisanom u listu svjetske baštine UNESCO-a,
 • da se ne nalazi na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru,
 • da na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade, na pročelju koje se nalazi na međi nema otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
 • da nije izgrađena kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.).

Više informacija potražite u članku LEGALIZACIJA: uvjeti i postupak legalizacije

Detaljnije o legalizaciji: ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Posted in: Legalizacija