Zgrada je građena 70-80-ih godina i upisana je u katastar, da li je legalna?

Činjenica da je objekt komasacijom ili nekim drugim procesom upisan u katastar i gruntovnicu ne znači da je objekt zakonit. Mnogo je objekata koji su upisani u katastar i gruntovnicu te spojeni na komunalnu infrastrukturu, a da ne ispunjavaju uvjete zakonitosti jer su građeni bez odgovarajuće dozvole ili nisu usklađeni sa parametrima dozvole.

Uporabna dozvola je konačan akt koji nedvojbeno potvrđuje legalnost objekta. Ipak kako većina objekata u Hrvatskoj tu dozvolu još uvijek nema tada je bitno da postoji odgovarajući akt za građenje (Građevinska dozvola, Potvrda glavnog projekta, Rješenje o uvjetima građenja itd.), te da je objekt izgrađen i korišten u skladu sa tim aktom. Važno je pri tome naglasiti da posjedovanje dozvole za građenje i usklađenost sa istom nije uvjet za legalnost za objekte izgrađene prije 18.2.1968.

Objekti izgrađeni prije 15. veljače 1968. podliježu Zakonu o Općoj legalizaciji i kao takvi smatraju se zakoniti te da posjeduju uporabnu dozvolu.

Objekti izgrađeni na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se dozvoljava građenje izdanog prije 19. lipnja 1991., tretiraju se kao da imaju Uporabnu dozvolu. Drugim riječima njihova dozvola za građenje ima status Uporabne dozvole

Za sve objekte izgrađene na temelju dozvola za građenje izdanih između 20. lipnja 1991. i 01. listopada. 2007. nadležno upravno tijelo na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine izdaje Uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

Za konkretan slučaj nadležan je ured državne uprave za graditeljstvo. Nanajbliži ured potražite na stranici
http://www.arhitekti-hka.hr/hr/korisni-linkovi/uredi-drzavne-uprave/ispostave-ureda/

Posted in: Legalizacija